به گزارش تیتر داغ؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شرق استان تهران بیان داشتند: از تاریخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۹ تا تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۹ به مدت دوماه موتورسیکلتهای رسوبی و فرسوده که توسط راهنمایی و رانندگی  تا پایان سال ۱۳۹۸ توقیف شده است  در کلیه شهرستانهای شرق استان تهران ترخیص می گردد.

سرهنگ علی سلیمانی در ادامه نحوه ترخیص این نوع موتور سیکلتها را بدین شرح اعلام نمودند.

  1. فرآیند ترخیص:

الف- نحوه ترخیص موتور سیکلت رسوبی توسط مالک:

۱-درخواست ثبت ترخیص موتورسیکلت از طریق مراجعه مستقیم به پلیس +۱۰ ودرصورت لزوم یگان توقیف کننده یا ستاد ترخیص پلیس راهنمایی و رانندگی  صورت گیرد.

۲- مدارک مورد نیاز برای ترخیص:

۲-۱-حضور مالک یا نماینده قانونی وی با همراه داشتن کارت ملی(ارائه وکالتنامه محضری معتبر و معرفینامه توسط نماینده قانونی شخص حقوقی الزامی می باشد)

۲-۲-استعلامات سامانه ای(بیمه نامه،شماره گذاری،صدورگواهینامه و اجرائیات)که توسط کاربر مربوطه دردفتر پلیس+۱۰ انجام می شود.

۲-۳-ثبت شماره تلفن همراه فرد در سامانه پارکینگ

۲-۴-قبض یا رسید توقفگاه درصورتی که هنگام توقیف تحویل مالک یا فرد دیگری شده باشد.

۲-۵-درصورت فقدان بیمه نامه شخص ثالث،گواهینامه رانندگی مجاز و یا نداشتن پلاک،با تسلیم تعهدنامه مربوطه موتورسیکلت تحویل مالک گردد.

۲-۶-پرداخت هزینه های قانونی شامل جریمه های رانندگی، هزینه انتقال و پارگینک

 

ب- نحوه ترخیص موتورسیکلت رسوبی توسط متصرف

  1. درخواست ثبت ترخیص موتور سیکلت از طریق مراجعه مستقیم به پلیس +۱۰ و در صورت لزوم یگان توقیف کننده یا ستاد ترخیص پلیس راهنمایی و رانندگی صورت گیرد. .

۲- مدارک مورد نیاز برای ترخیص:

۲-۱-حضور متصرف و ارائه کارت معتبر

۲-۲-ارائه مدارک موتورسیکلت شامل سند مالکیت (برگ سبز)، کارت موتور و سند کارخانه سازنده برای موتور سیکلت های فاقد پلاک.

۲-۳-ارائه قبض پارکینگ یا رسید توقیف بنام شخص مراجعه کننده

۲-۴-تکمیل فرم و تعهد نامه و عدم کشف فساد (ممهور نمودن به مهر دفترخانه اسناد رسمی

۲-۵-ثبت تلفن همراه بنام شخص مراجعه کننده در سامانه ترخیص

۲-۶-استفاده از کارت بانکی به نام فرد مراجعه کننده برای پرداخت هزینه های ترخیص

۲-۷-درج آدرس کامل محل کار و سکونت متصرف

۲-۸- در صورت فقدان بیمه نامه شخص ثالث،گواهینامه رانندگی مجاز و یا نداشتن پلاک، با تسلیم تعهدنامه مربوطه موتورسیکلت تحویل مالک گردد.

۲-۹-پرداخت هزینه های قانونی شامل جریمه های رانندگی، هزینه انتقال و پارگینک.

این مقام انتظامی  در پایان گفتند:  برای ترخیص این نوع موتور سیکلتها تسهیلاتی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است

۱-در زمان ترخیص،از الزام مالک یا متصرف به ارائه گواهینامه رانندگی معتبر و مفاصاحساب شهرداری خودداری شود.

تبصره: افرادی که فاقد گواهینامه می باشند با اخذ تعهد عدم رانندگی بدون گواهینامه برابردستورالعمل اقدام میگردد.

۲-با عنایت به این که برابرقانون سن تردد برای موتور سیکلت ها حداکثر۸ سال می باشد . لذا شرط ترخیص برای اینگونه موتورسیکلت ها مدت مذکور می باشد.

۳- موتورسیکلت های فاقد پلاک ویا پلاک غیر مجاز با ارائه اسناد مالکیت و ثبت شماره موتور و بدنه با اخذ تعهد مبنی بر عدم استفاده از وسیله تا دریافت ونصب پلاک مجاز قابل ترخیص می باشد.

۴-موتورسیکلت هایی که هیچ گونه سابقه ای در سامانه شماره گذاری پلیس راهنمایی و رانندگی و یا سامانه پارکینگ ندارند از این خدمات مستثنی بوده و باید به پلیس آگاهی مراجعه کنند.

۵-  این روند شامل موتور سیکلتهای که  صرفا توسط پلیس راهنمایی و رانندگی توقیف شده می باشد و موتورسیکلت هایی که توسط دیگر رده های نیروی انتظامی و یا در اجرای دستورات مقامات محترم قضایی توقیف شده اند پس از سیر مراحل مربوطه در فرایند ترخیص قرار می گیرند ..

۶- دریافت هزینه های حمل و نگهداری متناسب با نوع توقفگاه و در چارچوب مقررات و برابر تعرفه های مصوب ۱۳۹۴ که مقابل ستاد ترخیص و دفاتر پلیس +۱۰ نصب شده می باشد .