به گزارش تیتر داغ؛علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار ، اظهار کرد: در جلسه دیروز شورای عالی کار گزارش کمیته مزد مطرح و سایر آمار‌های اقتصادی مرتبط با تعیین مزد بررسی شد.

او با بیان اینکه همچنین در این جلسه گزارش موسسه پژوهشی تأمین اجتماعی درباره مزد منطقه‌ای ارائه شد و مورد بحث قرار گرفت، گفت: قرار شد پژوهش در مورد مزد منطقه‌ای با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی ادامه پیدا کند.

این نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: تعیین مزد سال ۱۴۰۰ به صورت ملی خواهد بود و تعیین مزد منطقه‌ای برای این سال رد شد.

او بیان کرد: جلسه آتی شورای عالی کار و ورود به مصادیق مزد در روز دوشنبه آینده برگزار خواهد شد.