ادعای ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده به مالک این بانک توسط دیوان عدالت اداری تکذیب شد.

در پی انتشار ادعایی در یکی از رسانه ها مبنی بر ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در تفویض اختیار رأی مالک واحد سهام بانک آینده به مالک این بانک دیوان عدالت اداری ضمن تکذیب ادعای مطرح شده اعلام کرد: چنین رایی از سوی این مرجع قضایی صادر نشده است.