به گزارش تیتر داغ؛ بیست و سومین جلسه شورای عالی نظام پزشکی که به صورت حضوری تشکیل شد، ۶ مصوبه داشت.

مصوبه اول

کمیته‌ای با ترکیب زیر و دعوت از کارشناسان مرتبط جهت بررسی اجرای قانون جوانی جمعیت تشکیل و گزارش آن همراه با پیشنهادات اصلاحی جهت طرح در شورای عالی به دبیرخانه شورا منعکس گردد.

نوشین زنده زبان مسئول کمیته، عباس مسجدی آرانی، محمود فاضل، علی دباغ و عبدالحسین روح الامینی نیز اعضای این کمیته هستند.

مصوبه دوم

بیانیه شورای عالی نظام پزشکی در خصوص کمبود دارو در کشور توسط کمیته‌ای تدوین و ظرف سه روز به دبیرخانه شورای عالی ارسال تا پس از تأیید هیأت رئیسه شورا منتشر گردد.

مسئول کمیته محمود فاضل و اعضای آن عبارتند از یداله سهرابی، احمد آدینه، عبدالرسول صداقت، عبدالحسین روح الامینی و سیدعلی اکبر سید مهدی

مصوبه سوم

با توجه به استعفای ریاست هیأت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ، تا تعیین تکلیف، تمامی امور اجرایی تهران بزرگ توسط رئیس کل راهبری و پروانه‌های مطب و مجوزهای اشتغال آن شهرستان با یک امضای رئیس کل صادر گردد.

مصوبه چهارم

تمامی پروانه‌های مطب و مجوزهای اشتغال که اعتبار آنها به پایان رسیده است و یا خواهد رسید، تا پایان فروردین ۱۴۰۲ معتبر خواهند بود.

مصوبه پنجم

به معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی تکلیف شد با تعامل با سایر ارکان نظام سلامت کشور، از ظرفیت ماده ۴۵ قانون تشکیل نظام پزشکی استفاده و ضمن عقد تفاهم نامه‌های لازم، گزارش اقدامات تا ظرف ۶ ماه به شورای عالی نظام پزشکی گزارش گردد.

مصوبه ششم

پیگیری لازم جهت اخذ مجوز صدور پروانه مطب و مجوز اشتغال برای اعضای سازمان نظام پزشکی با سن بالای ۷۵ سال، با کسب ۵۰ درصد امتیاز بازآموزی که تا ۸۰ درصد آن به صورت غیرحضوری باشد، معمول گردد.

منبع: مهر