به گزارش تیتر داغ؛  تیم تحقیق یک تجزیه و تحلیل سیستماتیک برای درک اثرات احتمالی عفونت کووید ۱۹ بر باروری زنان با استفاده از زاویه تقلید مولکولی به عنوان نقطه شروع انجام داد.

یافته های مطالعه نشان می دهد که تعدادی از توالی های خطی نسبتاً طولانی مشترک بین پروتئین های کروناویروس و پروتئین های مرتبط با روند تولید تخمک ممکن است نقش مهمی در تولید آنتی بادی های احتمالی پاتوژنیک داشته باشند.

به گفته محققان، تقلید مولکولی بین پروتئین های کروناویروس و پروتئین های مرتبط با تولید تخمک ممکن است بر عملکرد تولیدمثل تأثیر بگذارد.

فرضیه اصلی این مطالعه این است که پروتئین های کروناویروس دارای توالی های پپتیدی مشترک با پروتئین های دخیل در تولید و رشد تخمک است که منجر به تولید آنتی بادی های واکنشی متقابل می شود. این آنتی بادی های واکنشی ممکن است منجر به شروع بیماری های خودایمنی شوند.

از این رو این یافته ها نشان داد که در بیماران کووید ۱۹ ممکن است یک وضعیت خودایمنی ایجاد شود که می تواند بر باروری آنها تاثیر بگذارد.