پهپاد‌ سقوط کرده ایرانی است و در شمال اهواز فرود اضطراری داشته است. »عصر جنوب«