به گزارش تیتر داغ؛ در لایحه بودجه سال ۹۹ درآمدها مشتمل بر مالیات، گمرک‌ و سایر درآمدها بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۱۹۸ هزار میلیارد تومان مفروض شد.

مالیات اشخاص حقوقی ۴۴ هزار میلیارد تومان که از این رقم مالیات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی ۵۷۸۸ میلیارد تومان و مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی ۶۹۴۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که ۳.۵ درصد کل درآمدهای مالیاتی و ۲ درصد کل درآمدهای بودجه است.

بودجه شرکت‌های دولتی ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان و معادل ۷۴.۵ درصد کل بودجه کشور است. درآمد شرکت‌های دولتی نیز بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۱۲۴۳ هزار میلیاد تومان است.

با وجود آنکه بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است اما سهم پرداختی از مالیات بسیار کمتر از بخش غیر دولتی بوده که نشان از کارایی نامناسب شرکت‌های دولتی دارد.

مالیات بخش غیر دولتی ۳۱۴۷۹ میلیارد تومان است.

منبع: فارس