آب و هوای ۲۹ آبان در تیتر داغ 

پیش بینی وضعیت آب و هوای امروز ۲۹ آبان  ۹۸هواشناسی امروز پیش بینی آب و هوای تهران در چند روز آیند

آب و هوای 19 آبان

روز ساعت دما باد وضعیت جوی
دوشنبه

۱۳°
۱۶°
۱۲:۳۰
 • ۱۶°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • آسمان صاف
۱۸:۳۰
 • ۱۳°
 • آرام
 • ۰m/s
 • شرق
 • آسمان صاف
سه شنبه

۱۰°
۱۶°
۰۰:۳۰
 • ۱۱°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • آسمان صاف
۰۶:۳۰
 • ۱۰°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • شمال شرقی
 • آسمان صاف
۱۲:۳۰
 • ۱۶°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • جنوب غربی
 • آسمان صاف
۱۸:۳۰
 • ۱۵°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • شرق
 • آسمان صاف
چهارشنبه

۱۰°
۱۷°
۰۰:۳۰
 • ۱۰°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال-شمال شرقی
 • آسمان صاف
۰۶:۳۰
 • ۱۰°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال شرقی
 • آسمان صاف
۰۹:۳۰
 • ۱۴°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • جنوب
 • آسمان صاف
۱۵:۳۰
 • ۱۷°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • جنوب
 • آسمان صاف
پنجشنبه

۷°
۱۵°
۰۳:۳۰
 • ۷°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال شرقی
 • نیمه ابری
۰۹:۳۰
 • ۱۲°
 • نسیم ملایم
 • ۱m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • نیمه ابری
۱۵:۳۰
 • ۱۵°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • جنوب-جنوب غربی
 • نیمه ابری
۲۱:۳۰
 • ۱۰°
 • نسیم ملایم
 • ۲m/s
 • شمال شرقی
 • آسمان صاف