یک سازمان، دو انتخابات!
نگاهی به عملکرد سازمان نظام روانشناسی به بهانه پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان؛

یک سازمان، دو انتخابات!

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور سال ۱۳۸۲ به عنوان یک نهاد مستقل و غیردولتی تشکیل شد. هدف از تشکیل این سازمان، ارتقای سطح دانش روانشناسی و مشاوره، حمایت از مراجعان به روانشناسان و مشاوران و همچنین حمایت از حقوق صنفی روانشناسان و مشاوران بود.