نقش مهم والدین در بهبود کمی و کیفی جمیعیت

نقش مهم والدین در بهبود کمی و کیفی جمیعیت

عضو هیات علمی گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران گفت: با توجه به ناسازگاری آموزش فرزندان با فعالیت‌های شغلی پدران و اکثر فعالیت‌های مادران می‌توان نتیجه گیری کرد که اجرای برنامه‌های سازگار کننده نقش‌های والدینی و غیروالدینی می‌تواند در بهبود کمی و کیفی جمعیت و تحقق اهداف سیاست‌های کلی جمعیت مؤثر واقع شود.