دانش بنیان ها ۴۸ ساعته ارز می گیرند

دانش بنیان ها ۴۸ ساعته ارز می گیرند

مدت زمان فرآیند تخصیص ارز برای تمامی گروه های کالایی و خدمات در سایر بخش ها، در حال حاضـر ۳۰ روز است که این مدت با تصمیم اتخاذ شده برای شرکت های دانش بنیان به ۲ روز کاهش یافت.