ارزیابی ما از گفتگوهای اخیر دوحه مثبت است

ارزیابی ما از گفتگوهای اخیر دوحه مثبت است

وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه فرانسه گفت: ارزیابی ما از گفتگوهای اخیر دوحه مثبت است. طرف آمریکایی بدون رویکرد مبتنی بر ابتکار و پیشرفت در دوحه حضور یافت.