دور باطل دولت در تورم و افزایش حقوق

دور باطل دولت در تورم و افزایش حقوق

با اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه حقوق کارکنان دولت از مهر ماه افزایش می یابد اما این سوال مطرح است که آیا داشتن ثبات اقتصادی بهتر از افزایش حقوق نیست؟