رعایت روش های اجرایی و دستورالعمل های جدید استاندارد را ضروری دانست
دکتر پیراوی ونک در جمع فعالان صنعت لبنیات کشور؛

رعایت روش های اجرایی و دستورالعمل های جدید استاندارد را ضروری دانست

اطلاعات مندرج بر روی برچسب فرآورده ها امکان ردیابی اصالت پروانه کاربرد نشان استاندارد، اطلاع رسانی در خصوص کمیت فراروده و دسترسی به اطلاعات تغذیه ای برای مصرف کننده را در اختیار قرار می دهد.