ردپای بزرگترین شرکت های جهان در صنعت خودرو سازی

ردپای بزرگترین شرکت های جهان در صنعت خودرو سازی

صنعت خودروسازی یکی از بزرگ ترین صنایع و در واقع یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاری ها در اقتصاد جهان است که روند رشد آن در تاثیر زیادی بر توسعه جوامع داشته و خواهد داشت. شرکت های بزرگ زیادی در این صنعت با ارائه طراحی های خلاقانه و امکانات و تکنولوژی های نوین سرمایه گذاری