شورای راهبردهای خاک راه‌اندازی شد

شورای راهبردهای خاک راه‌اندازی شد

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: تقریبا ۹۵ درصد غذای انسان به طور مستقیم به خاک وابسته است به همین دلیل تغذیه و تقویت خاک از اهمیت خاصی برخوردار است.