پیشنهاد استفاده از تجربیات ایران و ونزوئلا در زمینه کارآفرینی و زنان سرپرست خانوار

پیشنهاد استفاده از تجربیات ایران و ونزوئلا در زمینه کارآفرینی و زنان سرپرست خانوار

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با طرح پیشنهاد پیوستن ونزوئلا به گروه «کشورهای ضد فساد» گفت: در زمینه‌ کارآفرینی و اشتراکاتی که در حوزه زنان سرپرست خانوار وجود دارد، باید از تجربیات دو کشور استفاده کنیم.