جعفری در نشست خبری رونمایی از اولین دستگاه لیزر دندان ساخت ایران: آمریکا و آلمان به عنوان تولید کننده دستگاه های لیزر دندانپزشکی در دنیا
تولید اولین دستگاه لیزر دندان توسط مهندس ابوذر جعفری

جعفری در نشست خبری رونمایی از اولین دستگاه لیزر دندان ساخت ایران: آمریکا و آلمان به عنوان تولید کننده دستگاه های لیزر دندانپزشکی در دنیا

تیتر داغ: پروانه تولید و همه استانداردهای مربوط به دستگاه لیزر دندان پزشکی با سه طول موج اخذ شده است؛ این دستگاه مراحل تست های بالینی خود را نیز بر روی ۹۰ بیمار در بیمارستان حضرت رسول ارتش در تهران گذرانده است.