رد شایعه تفکیک جنسیتی فضای پارک‌ها

رد شایعه تفکیک جنسیتی فضای پارک‌ها

سخنگوی شهرداری تهران، ایجاد پارک‌های مادر و کودک در تهران را یکی از مطالبات اصلی شهروندان برشمرد و گفت: پارک مادر و کودک متفاوت از بوستان بانوان بوده و پوشیده نیست.