قطر شریک پیچیده ای است

قطر شریک پیچیده ای است

«کریس مورفی» سناتور دموکرات آمریکایی گفت که قطر «شریکی پیچیده» است و از نظر سوابق خود در زمینه آزادی سیاسی و حمایت از کارگران نیاز به بهبود دارد.