نشست خبرنگاران با دبیرکل کانون صرافان ایرانیان با ورود نماینده بانک مرکزی به تنش انجامید

نشست خبرنگاران با دبیرکل کانون صرافان ایرانیان با ورود نماینده بانک مرکزی به تنش انجامید

تیتر داغ: محمد حاجی علی، نماینده بانک مرکزی، به اتفاق هیئت همراه که به شکل سرزده و برای تغییر اعضای شورای مرکزی کانون صرافان ایرانیان، به ساختمان مرکزی کانون آمده بودند، جلسه گفتگوی خبرنگاران با دبیرکل کانون صرافان را دچار تشنج کردند.