سوئیفت در موقعیت خطرناکی قرار دارد

سوئیفت در موقعیت خطرناکی قرار دارد

استاد دانشگاه مینه‌سوتا می‌گوید سوئیفت در نتیجه اقدامات دولت ترامپ و در ادامه سیاست‌هایی که از دوره بوش پسر اتخاذ شد در موقعیت خطرناکی قرار دارد.