سیداحسان خاندوزی در مراسم افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی: نگاه افتراق آمیز ما نسبت به دولت قبل مجوز سرمایه گذاری بانک‌هاست

سیداحسان خاندوزی در مراسم افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی: نگاه افتراق آمیز ما نسبت به دولت قبل مجوز سرمایه گذاری بانک‌هاست

تیتر داغ: بزرگترین نمايشگاه صنعت مالی  کشور( بورس، بانک و بیمه )، با حضور دکتر سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی و سایر مسئولین افتتاح شد.

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی( بورس، بانک و بیمه ) افتتاح شد
با حضور دکتر احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور؛

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی( بورس، بانک و بیمه ) افتتاح شد

تیتر داغ: بزرگترین نمايشگاه صنعت مالی  کشور( بورس، بانک و بیمه )، با حضور دکتر احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و مدیران و سازمانها افتتاح شد.