شهرداری« پروژه» را نیمه کاره رها کرد

شهرداری« پروژه» را نیمه کاره رها کرد

پروژه را نیمه کاره رها کردند. محلی ها که شرایط را اینگونه دیدند راه باز کرده و تردد کردند. شهرداری به میدان آمد .به جای اینکه پروژه را تمام کند سنگ بر روی سنگ گذاشت و راه را بست.