گزارش تصویری از تشنج در نشست اختصاصی خبرنگاران با دبیرکل کانون صرافان ایرانیان

گزارش تصویری از تشنج در نشست اختصاصی خبرنگاران با دبیرکل کانون صرافان ایرانیان

تیتر داغ: محمد حاجی علی، نماینده بانک مرکزی، به اتفاق هیئت همراه که به شکل سرزده و برای تغییر اعضای شورای مرکزی کانون صرافان ایرانیان، به ساختمان مرکزی کانون آمده بودند، جلسه گفتگوی خبرنگاران با دبیرکل کانون صرافان را دچار تشنج کردند.