باید به مردم اطمینان بدهیم مبارزه با فساد جناحی نیست

باید به مردم اطمینان بدهیم مبارزه با فساد جناحی نیست

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در موضوع برخورد با فساد دوقطبی سازی ها پیش از این آغاز شده بود؛ تاکید کرد: تبعیض در اطلاع رسانی در مبارزه با فساد و انگاره سازی دولت فاسد در تصمیم مردم برای رای دادن تاثیری نخواهد داشت.