کدام کشور ها فقیرترین هستند؟

کدام کشور ها فقیرترین هستند؟

اگر درآمد پولی مداوم یک فرد ثابت باقی بماند اما سطح قیمت‌ها افزایش ‌‌یابد، قدرت خریدِ افت پیدا می‌کند اما رشد قیمت‌ها تنها دلیل کاهش قدرت خرید مردم نیست و عوامل بسیاری در این اتفاق مؤثرند.