جوسازی درباره قطعنانه ۲۴۶۲ شورای امنیت

جوسازی درباره قطعنانه ۲۴۶۲ شورای امنیت

ایران مشمول بند پنجم قطعنامه ۲۲۶۴ شورای امنیت یعنی تحریم در صورت نداشتن قانون داخلی مبارزه با تامین مالی تروریسم نیست زیرا در سال ۱۳۹۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به تصویب رسانده است.