ستاره‌ها با سرنوشت دانشجویان چه کرد؟

ستاره‌ها با سرنوشت دانشجویان چه کرد؟

انقلاب فرهنگی کافی نبود. دانشگاه‌ها پاک‌سازی شده بود اما تضمینی نبود که یک‌دست باقی بماند. سال ۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد که «برخی باید از تحصیل محروم شوند»؛ بندی برای مقید کردن قسمت اخیر بند ۳ اصل سوم قانون اساسی که دولت را موظف می‌کند همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی به کار برد.