تنظیم دادخواست بر علیه مقصران آلودگی هوا

تنظیم دادخواست بر علیه مقصران آلودگی هوا

عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران گفت: می توان طبق قانون از مقصران آلودگی هوا طرح دعوی و تقاضای خسارت کرده و آنها را الزام کرد که این روش غیرقانونی را متوقف کنند.