پل ولکر که بود و چه کرد؟

پل ولکر که بود و چه کرد؟

وقتی پل ولکر به ریاست فدرال رزرو منصوب شد اقتصاد آمریکا با رکود تورمی روبه‌رو بود. رشد اقتصادی به شدت افت کرده و تورم دو رقمی شده بود.