کشف میدان نفتی جدید در خوزستان

کشف میدان نفتی جدید در خوزستان

رئیس جمهوری امروز از کشف یک میدان بزرگ نفتی در خوزستان خبر داد و گفت: ذخیره این میدان نفتی به اندازه ۵۳ میلیارد بشکه نفت است و این میدان بزرگ نفتی از بستان تا امیدیه به طول ۲۴۰۰ کیلومتر مربع وسعت و ۸۰ متر عمق دارد. این خبر با واکنش های زیادی رد رسانه های غربی رو به رو شد.