کمپوت آناناس اولویت ارزی گرفت

کمپوت آناناس اولویت ارزی گرفت

اولویت ارزی واردات کمپوت آناناس از گروه ۴ اولویت ارزی به گروه ۲ اولویت ارزی و ارز حاصل از صادرات، تغییر یافت تا امکان واردات آن به کشور تسهیل شود.