کارگران چند شیفت در روز کار می‌کنند

کارگران چند شیفت در روز کار می‌کنند

یک کارشناس حوزه کار با اشاره به پایین بودن سهم دستمزد در قیمت تمام شده گفت: کمیته دستمزد با بررسی دقیق وضعیت خانوارها رقم سبد معیشت کارگران را مشخص کند.