محفل خاطره گویی دفاع مقدس
کتابخانه تخصصی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می کند:

محفل خاطره گویی دفاع مقدس

محفل خاطره گویی دفاع مقدس در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می شود.