به گزارش تیتر داغ؛ محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) اظهار کرد: بسیاری از شرکت‌های فعال ستاد وارد بورس شدند و یا در نوبت بورسی شدن هستند.

او با بیان اینکه نزدیک به ۲۳ شرکت تحت نظر ستاد اجرایی  وارد بورس شدند، گفت: درحال حاضر ۵۲ شرکت در نوبت بورسی شدن هستند.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) افزود: نزدیک به  ۳۰ شرکت که در حال بورسی شدن هستند متعلق به مردم اند، اما ستاد اجرایی در این شرکت‌ها سهام دار است، اما از آن جایی که مسر هستیم سهم خود را در بورس ارائه کنیم، این شرکت‌ها باید وارد بورس شوند.

منبع: جوان