به گزارش تیتر داغ ؛ این نوع برخورد و مواجه با فضای علمی باعث زیر سوال رفتن اعتبار نویسندگان و دانشمندان می شود
این قضیه برای کشور مهم بوده و از چند سال پیش برخورد با این قضیه در بدنه وزراتخانه شروع شده و تبعات آن تصویب قانون مقابله با تقلب و پیشگیری از تقلب در امور علمی و دانشگاهی در مجلس شورای اسلامی می باشد و آیین نامه های مرتبط با آن در وزارتخانه تصویب شد.
وی تاکید کرد:
خبری که منتشر شده و عددی که ذکر کردم عدد ۳ هزار است و به اشتباه ۳۰ هزار ذکر شده است. با پیگیری هایی که از سال۹۸ و ارائه مقالات تقلبی به دادسرای رسانه با دستور بازپرس حدود ۸ موسسه غیر مجاز پلمپ و مستنداتشان به وزارت علوم فرستاده شده
قطعا وزارت علوم به وظیفه و رسالت خود که سیانت از مدارک دانشگاهی و اعتبارشان میباشد به صورت جدی عمل میکند و هیچ کوتاهی ندارد و هرکسی در هر جایگاهی باید منطبق با قانون رفتار کند .