گازرسانی در سراسر کشور استمرار دارد

گازرسانی در سراسر کشور استمرار دارد

اوجی گفت: از روز پنجشنبه سوآپ گاز ترکمنستان به‌صورت کامل قطع شد،امابا تغییرهایی در خطوط انتقال گاز واستفاده حداکثری از ظرفیت تولیدتااین لحظه توانسته‌ایم استمرار در گازرسانی کشور را حفظ کنیم.