به گزارش تیتر داغ:در این گزارش قرار داد کار و شرایط اساسی انعقاد آن آموزش داده شده است.

قرار داد کار: طبق ماده ۷ قانون کار و تامین اجتماعی عبارت است از قرار داد کتبی و شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

در کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرار داد ذکر نشود، قرار داد دائمی تلقی خواهد شد و در مواردی که کار از طریق مقاطعه (پیمانکار) انجام می‌شود کارگر مکلف است قرار داد خود را با پیمانکار به نحوی منعقد کند که در آن پیمانکار متعهد خواهد شد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال کند (ماده ۱۳)

طبق ماده ۹ قانون کار و تامین اجتماعی هنگام انعقاد قرار کار برای صحت آن رعایت شرایط مشروعیت مورد قرار داد، معین بودن موضوع قرار داد و عدم ممنوعیت ممنوعیت قانونی وشرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر الزامی است.

همچنین به موجب ماده ۱۰ قانون کار و تامین اجتماعی قرار داد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی مواردی از جمله نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال پیدا کند، حقوق و مزد مبنا و ضمیمه‌های آن، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرار داد، مدت قرار داد (چنانکه کار برای مدت معین باشد)، موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب کند باشد.