باید به مدل هاى خلق ارزش پایدار نوجه ویژه داشت
احمدی، در آیین تجلیل از شرکت های سرآمد در بیستمین و یکمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی، بیان کرد:

باید به مدل هاى خلق ارزش پایدار نوجه ویژه داشت

تیتر داغ: جایزه ملی تعالی سازمانی مبتنی بر ارزیابی رویکردها و نظام مدیریتی سازمان‌ها و شرکت‌ها بر اساس الگوی تعالی سازمانی کشور است.